نیروگاه

نیروگاه

حوزه برق و انرژی یکی از حوزه­‌های استراتژیک در کشور می‌باشد که میزان تقاضای انرژی داخل کشور و همچنین امکان فروش آن به کشورهای همسایه، خود مؤید این نکته می‌­باشد.

پروژه‌های مرتبط