تصفیه، تأمین و توزیع آب

تصفیه، تأمین و توزیع آب

فعالیت در حوزه طراحی، اجرا و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های شهری و صنعتی با کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی از بازارهای سنتی شرکت ماشین­‌سازی ویژه بوده است. در طول دهه اخیر شرکت ماشین‌سازی ویژه موفق به اجرای بیش از 18 واحد تصفیه و انتقال آب و پساب گردیده است.

پروژه‌های مرتبط