نیروگاه برق آبی

نیروگاه های برق آب

آب به عنوان هسته اصلی فعالیت شرکت همواره یکی از منابع تأمین انرژی بوده است. از این رو ماشین سازی ویژه به دنبال راهکارهای تازه برای تأمین برق مصرفی از طریق سدها و نیروگاههای برق آبی کوچک و متوسط خواهد بود.

پروژه های مرتبط