طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور

طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور

انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور شامل صد و پنجاه کیلومتر خط انتقال از شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان تا شهرستان سیرجان در استان کرمان

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور
آخرین وضعیت پروژه: در حال اجرا
نوع پروژه: C
کارفرما: شرکت احداث خط انتقال آب صنایع شاخص
مدت زمان اجرا: 36 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1393/09/11
اشتراک گذاری پروژه: