تصفیه خانه فاضلاب کرمان

تصفیه خانه فاضلاب کرمان

کارهای ساختمانی و مکانیکی و برقی مربوط به تکمیل سازه های فرآیندی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کرمان

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه خانه فاضلاب کرمان
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
مدت زمان اجرا: 12ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1390/02/13
اشتراک گذاری پروژه: