تصفیه‌خانه آب دامغان

تصفیه‌خانه آب دامغان

طرح آبرسانی به شهر دامغان ( خط انتقال آب و تصفیه‌خانه آب شهر دامغان)

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه: تصفیه‌خانه آب دامغان
آخرین وضعیت پروژه: خاتمه یافته
نوع پروژه: PC
کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان
مدت زمان اجرا: 24 ماه
تاریخ امضای قرارداد: 1388/08/26
اشتراک گذاری پروژه: