اعضای هیئت مدیره

حسین نصرتی
 • نام :حسین
 • نام خانوادگی :نصرتی
 • سمت :نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
 • تحصیلات : لیسانس مهندسی مکانیک
مسعود فضیلی
 • نام :مسعود
 • نام خانوادگی :فضیلی
 • سمت :رئیس هیئت مدیره
 • تحصیلات : لیسانس مهندسی برق
محمد وحید شیخ زاده نجار
 • نام :محمد وحید
 • نام خانوادگی :شیخ زاده نجار
 • سمت :عضو هیات مدیره
 • تحصیلات : لیسانس مهندسی برق
احمد علی محمدی
 • نام :احمد
 • نام خانوادگی :علی محمدی
 • سمت :عضو هیئت مدیره
 • تحصیلات : دکترای مدیریت صنعتی
 جواد داوری آشتیانی
 • نام : جواد
 • نام خانوادگی :داوری آشتیانی
 • سمت :عضو هیئت مدیره
 • تحصیلات : دکترای مهندسی صنایع