بازدید فرماندار به همراه رئیس شبکه بهداشت و درمان از پروژه تصفیه خانه آب سردشت ‏

بازدید فرماندار به همراه رئیس شبکه بهداشت و درمان و هیئت همراه در تاریخ 1398/04/13 از پروژه تصفیه­ خانه آب سردشت.