مصاحبه مهندس حسین نصرتی مدیر عامل شرکت ماشین سازی ویژه در روزنامه کارو کارگر

مصاحبه مهندس حسین نصرتی مدیر عامل شرکت ماشین سازی ویژه در روزنامه کارو کارگر

آقای نصرتی مدیر عامل شرکت اخیرا" مصاحبه ای با روزنامه ایرانی کارو کارگر داشته است .در این مصاحبه به برخی از پروژه های مهم پایان یافته و در حال اجرا اشاره شده واین شرکت در مدت کوتاهی معرفی شد .از نکات برجسته شرکت ماشین سازی ویژه اجرای دقیق پروژه ها و نیاز به منابع مالی می باشد.