رتبه بندی شرکت برتر ایران در IMI -100

رتبه بندی شرکت برتر ایران در IMI -100

 
سازمان مدیریت صنعتی هر ساله رتبه بندی شرکتهای برتر ایران را جهت معرفی" شرکت های پیشرو" و" شرکتهای برتر از نظر رشد سریع" بر اساس اطلاعات سال مالی تهیه می نماید ، لذادر همین راستا شرکت ماشین سازی ویژه  در سال مالی 94 جزء 5 شرکت برتر بین صد شرکت چهارم از نظر رشد سریع  می باشد که به دلیل ارتقاء رتبه فروش در سال 92 از رتبه 437 به رتبه 322 در سال 93 جزء شرکتهای رشد یافته می باشد .لازم به ذکر است که انتخاب شرکتهای برتر از نظر رشد سریع با وجود معیارهایی پالایش می شود که از جمله معیارهای موجود ارتقاء رتبه فروش شرکت در سال اخیر و همچنین زیان ده نبودن شرکت و همچنین وجود اطلاعات شرکت در رتبه بندی  IMI -100 برای سه سال اخیر می باشد و همچنین گزینش و رتبه بندی شرکتها براساس شاخص فروش می باشد .لذا در این خصوص از کلیه مدیران و همکاران ذینفع که در پیشبرد اهداف و بالا بردن کسب و کار شرکت و سود دهی و افزایش فروش شرکت ماشین سازی ویژه نقش داشتند قدر دانی به عمل می آید  .