بازدید فرماندار محترم همدان، جناب آقای مهندس افشاری از تصفیه خانه فاضلاب همدان

بازدید فرماندار محترم همدان، جناب آقای مهندس افشاری از تصفیه خانه فاضلاب همدان  در تاریخ 1399/06/25