ایجاد الگوی موفق ملی برای بومی سازی صنعت انتقال آب کشور

به ثمر رسیدن طرح بزرگ انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران بدون حضور شرکتهای مجری و همه آنهایی که با اتکا به توانمندیهای خود، نقشآفرینی کردند میسر نمیشد. بدون شک، شرکت ماشینسازی ویژه یکی از شرکتهایی است که حضوری محوری، پررنگ و عملکردی درخشان در نیل به این دستاورد ملی داشته و نیمی از فرآیند اجرایی پروژه را بر عهده داشته است.

این شرکت با نزدیک به 4 دهه فعالیت در زمینههای آب و فاضلاب، تامین آب آشامیدنی، توسعه صنعتی و یوتیلیتیهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با بهرهگیری از مدیران مجرب، نیروی انسانی کارآزموده و با ایجاد توانمندی لازم در حوزههای تامین، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات پروژههای صنعتی، توانسته است تاکنون دهها پروژه موفق را در سطح ملی اجرا و بهرهبرداری نماید. شرکت ماشینسازی ویژه در سال 1363 تاسیس شد و به تدریج و به موازات رشد صنعت کشور از یک تولیدی کوچک به یک شرکت پیمانکاری تبدیل شده است. حسین نصرتی، مدیرعامل شرکت، مهندس مکانیک است. نصرتی حدود 35 سال در بخشهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی، فعالیت صنعتی داشته است.وی فارغالتحصیل از دانشگاه پلی تکنیک تهران است.با ورود به کار اجرایی <<شرکت فکور صنعت تهران >> را با شرکای خود بنیان نهادند. حضور او در مدیریت ارشد شرکت ماشینسازی ویژه از اوایل الحاق به شرکت نماد صنعت پارس در سال 1388 صورت گرفت. حضور و مشارکت در طرحها و پروژههای بسیار باعث شده است که در گذر سالیان، تجارب ارزشمندی بدست آورد که یکی از آنها پروژه انتقال آب خلیج فارس می باشد. در همین راستا با او به گفتگو نشستیم.

مشروح خبر