هسته ارزش

هسته ارزش

ارزش‌های سازمانی شرکت ماشین‌سازی ویژه صداقت، حرکت جمعی و ایجاد احساس تعلق در کارکنان به منظور دستیابی به شهرت مقبول در سطح بازار و در بین مشتریان می‌باشد.

هسته ارزش