هسته ارزش

ارزش‌های ماشین‌سازی ویژه

ارزش محوری شرکت ماشین‌سازی ویژه کسب شهرت مقبول در سطح بازار از طریق انجام درست کارها، داشتن صداقت در رفتار و پذیرش مسئولیت کار خود، پیش‌برد امور شرکت مبنی بر تصمیمات جمعی (حرکت جمعی) و فراهم کردن محیط کاری مناسب در راستای ایجاد  امنیت، سلامت روانی و احساس تعلق در کارکنان می‌باشد.

ارزش‌های ماشین‌سازی ویژه